-->

Saturday, February 18, 2012

GANGA TARANGA RAMANIYA - Lyrics - VISHWANAATHASHTAKAM

Posted by SharathVISHWANAATHASHTAKAM - GANGA TARANGA RAMANIYA 


Video: 


Lryics:

Oh Namah Shivaya..

Ganga Taranga RamaniYAA JatakaLApam
GowRI nirantara vibushitha VAma bagam
Narayana Priya mananga maDApaharam
Vaaranasi Purapathim bhaja Vishwanatham:

VAchamagocharamaneka guna swarupam 
vaHEsha vishnu surasevitha paadaPItam
vaMEna vigraharena kaltra vantham
Vaaranasi Purapathim bhaja Vishwanatham:

BHOtadipam bhujaga bhushana bhushitangam
vyaGRAjinambaradaram Jatilam trinetram
PAAshankushabhaya varaprada shula bhanim
Vaaranasi Purapathim bhaja Vishwanatham:

SHIthamsishobhita kiRIta virajamaanam
halekshanana na vishobhita panchabhanam
nagadiPA rachita bhasura karna pooram 
Vaaranasi Purapathim bhaja Vishwanatham:

PAnchananam duritha mattha mathanga janaam
nagaanthakam dhanuja pungava pannaganam 
DHAvanalam marana shoka jaRAtaveenaam
Vaaranasi Purapathim bhaja Vishwanatham:

THejomayam saguna nirguna madviTHeeyam 
anandakandamapirRAjitha maprameyam 
naGAAtmakam sakala nishkamalamaathma roopam 
Vaaranasi Purapathim bhaja Vishwanatham:

ASHAAM vihayaa parivruthya parathya nindam
uperachincha sunivarya mana samaadhow 
AGHAya hruthkamala madya gatham pravesham 
Vaaranasi Purapathim bhaja Vishwanatham:

raGAAdidhosha rahitha swajananu raagam
vyragya shanti nilayam girija sahayam
madhurya dhairya subhagam garalaa bhiramam
Vaaranasi Purapathim bhaja Vishwanatham:

Vaaranasi purapathe thavanam sivasyaa:
vyasokthamastaka mitham patitha manushya
vidyamkriyam vipula sowkyamanantha KEErthim
samprapya dheha vilaye labhathecha moksham

Vishwanathashtaka mitham ya: pate:siva sannidhow 
siva loka mavaa:pnowthi sivena: saha modhathe:

Om Shanthi Shanthi Shanthi hi: 
Hara hara Maha deva shambho shankara


0 comments:

Post a Comment